Download Cong ngh? t? bao by Ngo Giang Lien PDF

By Ngo Giang Lien

Show description

Read Online or Download Cong ngh? t? bao PDF

Best nonfiction_2 books

Beyond the Wire: Former Prisoners and Conflict Transformation in No

This ebook presents the 1st designated exam of the position performed through former loyalist and republican prisoners in grass roots clash transformation paintings within the Northern eire peace method. It demanding situations the assumed passivity of former prisoners and ex-combatants. as an alternative, it means that such participants and the teams which they shaped were key brokers of clash transformation.

Savoring: A New Model of Positive Experience

This publication is set savoring life—the skill to take care of the thrill, pleasures, and different optimistic emotions that we event in our lives. The authors improve our figuring out of what savoring is and the stipulations lower than which it happens. Savoring presents a brand new theoretical version for conceptualizing and realizing the psychology of delight and the strategies during which humans deal with optimistic feelings.

Where EGOs Dare: The Untold Truth About Narcissistic Leaders - and How to Survive Them

Management. The note inspires photographs of dynamic motion, inspiring imaginative and prescient and a hugely encouraged staff. the nice leaders of trade are the idols of our time. yet what of the Demon chief, the harmful strength, the bully within the boardroom? we have heard much approximately optimistic management yet what concerning the darkish aspect -- the narcissistic chief?

Additional resources for Cong ngh? t? bao

Sample text

Tuy nhiªn c¬ chÕ t¸c dông cña EDTA lªn tÕ bµo vÉn ch­a ®­îc hiÓu râ t­êng tËn. Cã gi¶ thiÕt cho r»ng EDTA rót c¸c cationb ho¸ trÞ 2 tõ thµnh tÕ bµo ra vµ tr­íc hÕt nã kÝch thÝch gi¶i phãng c¸c phospholipit vµ protein - polysaccharit phøc hîp. N¨m 1976, Weiss ®Ò xuÊt ph­¬ng ph¸p t¨ng nhanh tèc ®é t¹o tÕ bµo trÇn ë trùc khuÈn ®­êng ruét, b»ng c¸ch sö dông EDTA thay cho ph­¬ng ph¸p cña Repaske. T¸c gi¶ kh«ng cho EDTA vµ lysozym t¸c dông lªn tÕ bµo cïng mét lóc, mµ cho t¸c dông c¸i tr­íc, c¸i sau. Qua kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö, x¸c ®Þnh ®­îc 95% tÕ bµo bÞ mÊt thµnh.

Thay đổi cấu trúc giải phẫu, sinh lý cơ quan, nội tạng ( đưa một số gen mới, loại bỏ một số gen) nhằm phục vụ mục đích cấy ghép nội tạng. Ở thực vật, kỹ thuật chuyển gen đã được phát triển khá mạnh mẽ và đã tạo được nhiều các sản phẩm chuyển gen như một số giống cây chịu hạn, chịu lạnh, chống bệnh sản xuất kháng sinh… Chỉ tính riêng năm 2001, Hoa Kỳ có 35,7 triệu hecta đất trồng các giống cây GM, Canada có 3,2 triệu hecta, Argentina có 11,8 triệu hecta và ít nhất là 1,5 triệu hecta ở Trung Quốc.

C¸c kÕt qu¶ quan s¸t cho thÊy sù mÊt plasmid th­êng x¶y ra trong giai ®o¹n phôc håi nhiÒu h¬n trong giai ®o¹n h×nh thµnh tÕ bµo trÇn, v× kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc ADN - plasmid trong líp næi cña dÞch tÕ bµo trÇn. RÊt cã thÓ sù sao chÐp vµ ph©n chia ADN - plasmid cho c¸c tÕ 47 bµo con bÞ x¸o trén trong qu¸ tr×nh ph©n chia tÕ bµo x¶y ra trong giai ®o¹n sím cña qu¸ tr×nh phôc håi tÕ bµo trÇn. Víi loµi S. coelicolor, cã tíi 15-25% khuÈn l¹c phôc håi tõ tÕ bµo trÇn bÞ mÊt plasmid. HiÖn nay ch­a cã thùc nghiÖm nµo ®­îc lµm ®Ó kh¼ng ®Þnh sù mÊt plasmid trong giai ®o¹n h×nh thµnh tÕ bµo trÇn hay trong giai ®o¹n phôc håi tÕ bµo trÇn, mÆc dï còng ®· cã b»ng chøng vÌ viÖc nhiÒu vËt thÓ th­êng bÞ mÊt ®i trong qu¸ tr×nh thµnh tÕ bµo trµan kÓ c¶ mÊt plasmid.

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 34 votes